سامانه سهام عدالت

کاربران می توانند جهت ورود به سامانه سهام عدالت وارد آدرس www.sahamedalat.ir شوند. در این سامانه میزان دارایی قابل مشاهده است.

تمامی افرادی که دارای سهام عدالت هستند می توانند از طریق کد ملی و شماره همراهی که به اسم آنها است از طریق آدرس www.sahamedalat.ir دارایی خود را مشاهده کنند.

 

جاماندگان، سهام عدالت می گیرند